Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số ký hiệu văn bản 05/2020/TT-BNV
Ngày ban hành 09/11/2020
Ngày hiệu lực 09/11/2020
Trích yếu nội dung Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Lê Vĩnh Tân
Tài liệu đính kèm 05-bnv-2020.pdf