Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2019/TT-BLĐTBXH 08/03/2019 hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành LĐTBXH
Lượt xem: 70
Tải về
Lượt tải0
05/2020/TT-BNV 09/11/2020 Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 67
Tải về
Lượt tải0
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 118
Tải về
Lượt tải0
07/2022/TT-BNV 31/08/2022 Thông tư quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ
Lượt xem: 73
Tải về
Lượt tải0
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 169
Tải về
Lượt tải2