Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
183-KH/TU 14/08/2023 Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW
Lượt xem: 79
Tải về
Lượt tải0
91/KH-SLĐTBXH 26/09/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoach số 138/KH-TU ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư
Lượt xem: 81
Tải về
Lượt tải0
07/KH-TTBTXH 08/02/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về
Lượt tải0
58/KH-TTBTXH 11/09/2023 Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2024
Lượt xem: 80
Tải về
Lượt tải0
57/KH-TTBTXH 11/09/2023 KẾ HOẠCH Tinh giản biên chế giai đoạn 2024-2030
Lượt xem: 82
Tải về
Lượt tải0
47/KH-SLĐTBXH 28/03/2023 Triển khai thực hiện công tác gia đình; Chương trình Giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
Lượt tải0
04/KH-BBT 24/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về
Lượt tải0
60/KH-TTBTXH 25/08/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 77
Tải về
Lượt tải1
29/KH-TTBTXH 14/04/2022 Kế hoạch Triển khai, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 – 2031
Lượt xem: 116
Tải về
Lượt tải1
25/KH-TTBTXH 23/03/2022 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 'Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
Lượt xem: 156
Tải về
Lượt tải2
12