Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TTBTXH-HCTH 16/01/2023 V/v hưởng ứng và phát động phong trào thi đua năm 2023
Lượt xem: 145
Tải về
Lượt tải0
07/KH-TTBTXH 08/02/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về
Lượt tải0
2032/HD-SNV 12/11/2022 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng hằng năm
Lượt xem: 148
Tải về
Lượt tải1
26/2019/QĐ-UBND 26/07/2019 Về việc bãi bỏ một số nội dung tại Điều 4, 11, 12, 14 của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 142
Tải về
Lượt tải0
36/2017/QĐ-UBND 03/11/2017 Quy chế Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 146
Tải về
Lượt tải0
08/2019/TT-BLĐTBXH 08/03/2019 hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng ngành LĐTBXH
Lượt xem: 132
Tải về
Lượt tải0
05/2020/TT-BNV 09/11/2020 Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 127
Tải về
Lượt tải0
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 179
Tải về
Lượt tải0
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Lượt xem: 148
Tải về
Lượt tải0
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16/11/2013
Lượt xem: 142
Tải về
Lượt tải0
12