Tin mới
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 2 058
  • Tất cả: 173011
Giới thiệu sơ lược về Ban Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La

I. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Bà Dương Thị Thu Huyền - Giám đốc

Điện thoại cơ quan: 02123.752.266

- Điện thoại di động: 0796.158.111

- Email: huyendtt.ttbtxh@sonla.gov.vn

2. Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại cơ quan: 02123.851.825

- Điện thoại di động: 0982.490.479

- Email:  anhpt.sldtbxh@sonla.gov.vn

3. Bà Hoàng Thị Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm

- Điện thoại cơ quan: 02123.099.168

- Điện thoại di động: 0388.272.899

- Email: thanhht.sldtbxh@sonla.gov.vn

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Đồng chí: Dương Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo chung quản lý, điều hành mọi hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Lao động – TBXH giao; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - TBXH và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

1.2. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; hành chính; tài chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận dân chủ; phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo vệ chính trị nội bộ; trực tiếp chỉ đạo điều hành quản lý công việc, duyệt bảng chấm công, ký bảng đánh giá phân loại cán bộ viên chức theo ABC của phòng Hành chính tổng hợp.

1.3. Là chủ tài khoản trực tiếp quản lý các nguồn kinh phí của đơn vị; Tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc của Trung tâm. Là chủ tịch các Hội đồng; thẩm định giá, thanh lý, mua sắm tài sản; nâng lương; thi đua - Khen thưởng và kỷ luật của viên chức, người lao động và đối tượng; Hội đồng tiếp nhận đối tượng và giải quyết đối tượng ra khỏi Trung tâm và các hội đồng khác của Trung tâm.

1.4. Ký các loại văn bản, tờ trình, báo cáo cấp trên và các quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Trung tâm;

1.5. Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện chương trình công tác có liên quan đến công tác Bảo trợ xã hội tại Trung tâm.

1.6. Trường hợp Giám đốc Trung tâm đi công tác, Giám đốc uỷ quyền cho đồng chí Phó Giám đốc điều hành, chỉ đạo, giải quyết công việc của cơ quan.

1.7. Trực tiếp báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở hoặc phó Giám đốc Sở phụ trách, những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền.

2. Đồng chí: Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Trung tâm

Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách chỉ đạo, điều hành một số công việc như sau:

2.1. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực tại cơ sở 2: Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, Y tế phục hồi chức năng cho các đối tượng. Điều hành quản lý công việc, quản lý viên chức, nhân viên thực hiện nhiệm vụ, ký duyệt bảng chấm công của viên chức được giao quản lý. Quản lý cơ sở vật chất, đất đai và trang thiết bị tại cơ sở 2 (tổ 1 phường Chiềng cơi). Chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, xem xét duyệt nội dung đăng tải trên trang Website của đơn vị, công tác cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị.

2.2. Được ký các loại văn bản thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và các văn bản do Giám đốc uỷ quyền; Dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập đích danh hoặc được Giám đốc uỷ quyền, trình bày các vấn đề chuyên môn khi được Giám đốc uỷ quyền. Trực tiếp giải quyết công việc trong phạm vi, quyền hạn được giao chủ động giải quyết công việc, chủ động báo cáo, đề xuất công việc với Giám đốc; Nếu có phát sinh những vấn đề ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc trước khi chỉ đạo, triển khai thực hiện.

2.3. Được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ khi Giám đốc vắng mặt trong thời gian dài (đi công tác hay lý do đặc biệt khác) việc ủy quyền bằng văn bản và phó giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, có trách nhiệm báo cáo lại cho Giám đốc các công việc quan trọng có liên quan đến hoạt động của trung tâm trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao hoặc uỷ quyền.

3. Đồng chí: Hoàng Thị Thanh - phó Giám đốc Trung tâm

Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách chỉ đạo, điều hành một số công việc như sau:

3.1. Phụ trách trực tiếp lĩnh vực: Y tế và nuôi dưỡng đối tượng; Quản lý, chăm sóc đối tượng tại cơ sở 1. Điều hành quản lý công việc, quản lý cán bộ, ký duyệt bảng chấm công, duyệt phân loại ABC phòng chuyên môn được giao quản lý;

3.2. Được ký các loại văn bản thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và các văn bản do Giám đốc uỷ quyền; Dự các cuộc họp do cấp trên triệu tập đích danh hoặc được Giám đốc uỷ quyền, trình bày các vấn đề chuyên môn khi được Giám đốc uỷ quyền. Trực tiếp giải quyết công việc trong phạm vi, quyền hạn được giao chủ động giải quyết công việc, chủ động báo cáo, đề xuất công việc với Giám đốc; Nếu có phát sinh những vấn đề ngoài kế hoạch đã được phê duyệt, phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc trước khi chỉ đạo, triển khai thực hiện.

3.3. Được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ khi Giám đốc vắng mặt trong thời gian dài (đi công tác hay lý do đặc biệt khác) việc ủy quyền bằng văn bản và phó giám đốc chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, có trách nhiệm báo cáo lại cho Giám đốc các công việc quan trọng có liên quan đến hoạt động của trung tâm trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

3.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc giao hoặc uỷ quyền.