Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 341
  • Trong tuần: 2 062
  • Tất cả: 146954
Hướng dẫn thực hiện quy định thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7415/BNV-CCVC ngày 15/12/2023 thực hiện quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực từ ngày 07/12/2023).

Theo đó, Nghị định 85/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (giữ quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp);

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 85/2023/NĐ-CP quy định trường hợp đã được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 07/12/2023 thì được tiếp tục thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày 07/12/2023. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP .

Để thực hiện đúng quy định trên, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương thống nhất triển khai một số nội dung như sau:

(1) Đối với các Đề án đã được Bộ Nội vụ thống nhất và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án quyết định việc thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 85/2023/NĐ-CP .

(2) Đối với các Đề án chưa có ý kiến của Bộ Nội vụ thì thực hiện xét thăng hạng theo quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP (các khoản 16, 17, 19, 20 Điều 1 sửa đổi các Điều 32, 33, 39, 40 của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ).

(3) Đối với viên chức hạng V và viên chức hạng IV thì thực hiện xét thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp liền kề (hạng IV và hạng III) theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP ) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định mà không phải chờ Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (áp dụng đối với cả trường hợp đã có trong danh sách kèm theo Đề án đã được Bộ Nội vụ thống nhất, không tổ chức thi thăng hạng đối với trường hợp này).

(4) Các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khẩn trương ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP , bảo đảm đúng thời hạn quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 85/2023/NĐ-CP , làm căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tổ chức xét thăng hạng viên chức.

(5) Căn cứ quy định tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP , các Bộ, ngành, địa phương tổ chức xét thăng hạng theo thẩm quyền mà không phải gửi Đề án đến Bộ Nội vụ để thống nhất trước khi thực hiện; đồng thời rà soát các quy định về thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức (bổ nhiệm, xếp lương, nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung…) để sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định.