Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 2 504
  • Tất cả: 181987
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La

Ngày 24/01/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH về thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Trong đó yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Văn bản Luật mới ban hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 2 công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về PBGDPL của Chính phủ, của tỉnh như Đề án: “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; “ Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”; “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật”.

3. Tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung thành viên tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh; rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật lĩnh vực tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác PBGDPL… 

4. Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, chú trọng đối tượng đặc thù; tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm; đẩy mạnh truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội,trong đó chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo các quy định có liên quan trực tiếp đến: quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng, chống tội phạm; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ...

5. Ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024.

6. Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án “Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La” ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh. 

7. Đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm báo chí, xuất bản; mở thêm các chuyên mục, chuyên trang điện tử; bám sát sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của địa phương và của ngành. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; nắm bắt thông tin qua phản ánh của các cá nhân, tổ chức và thông tin phản ánh từ báo chí để giải quyết kịp thời.

8. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL các văn bản Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, của các bộ, ngành có liên quan mới ban hành trong năm 2023, 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của UBND tỉnh mới được ban hành...Trong đó tập trung vào các nội dung trọng điểm và được dư luận quan tâm như: An toàn giao thông; phòng, chống ma túy; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực: lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bình đẳng giới, bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; lao động, việc làm… …. 

9. Tiếp tục lưu giữ, quản lý và khai thác tài liệu pháp luật hiện có. Thường xuyên cập nhật, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia 

Xem chi tiết nội dung văn bản dưới đây: