Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 539
  • Trong tuần: 2 514
  • Tất cả: 181997
Tuyên truyền phổ biến văn bản triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 25/01/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 174/SLĐTBXH-VP về việc  triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024. Trong đó yêu cầu các đơn vị tuyên truyền,  quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức, người lao động. Trung tâm Bảo trợ xã hội đăng tải các văn bản triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản thi hành Luật cụ thể như sau: 

- Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Kết luận số 54/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư.

- Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện”.

Xem chi tiết nội dung văn bản dưới đây: